Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Віртуальна виставка нових надходжень
 
 

619:340.6](075.8)
З-84

Зон Г. А. Основи судової ветеринарії [Текст] : навч. посібник / Г. А. Зон. – Суми : Мрія-1, 2016. - 624 с.


У посібнику розглянуті основні положення теорії і практики судової ветеринарії, судово-процесуальні аспекти та спеціальні питання. Подано дані щодо судово-ветеринарної танатології, правового регулювання ветеринарних послуг, судової відповідальності ветеринарних спеціалістів, судово-ветеринарні аспекти клінічної практики, порушень технології обслуговування тварин при їх промисловому утриманні, основи судової токсикології і травматології, судово-ветеринарної остеології та судової ветеринарно-санітарної експертизи.
Для студентів, викладачів.664.3
F 27

Fats & Oils in Industry of Nutrition [Text] : monograph / L. Shilman, I. Simakova, R. Perkel [and others] / Under the general editorship of L. Shilman. - Sumy : Sumy National Agrarian University, 2018. - 232 p.


In the monograph, based on a review of the literature and research of the authors, various aspects of the use of fats in food production and in the restaurant business are covered.
The book is intended for specialists in food production, university professors, graduate students, students.631.8
Х 22

Харченко О. В.
Оцінка ефективності добрив з врахуванням інтенсивності нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур (На стадії планування) [Текст] / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко, О. І. Пшиченко ; за ред. О. В. Харченка. - К. : ПрофКнига, 2018. - 58 с.


В роботі розглядається проблема кількісної оцінки впливу рівня інтенсивності нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур на основні показники ефективності використання мінеральних добрив.339.9(075.8)
М 58

Міжнародний бізнес [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Михайлова, Ю. І. Данько, С. Г. Турчіна, І. С. Данілова. - Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2018. - 282 с.


У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти здійснення міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Детально охарактеризовано окремі види міжнародного бізнесу; висвітлено особливості ведення агробізнесу в системі міжнародного співробітництва, а також значення ділових переговорів та спілкування в міжнародному бізнесі.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів.65.011: 316.4066
Д 38

Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : монографія / О. О. Бабицька, С. В. Башлай, В. М. Жмайлов [та ін.] ; за наук. ред. Н. І. Строченко, В. В. Пилипенка, О. М. Ковальової. - Суми : СНАУ, 2018. - Вип. 4. - 342 с.


Монографія присвячена питанням соціо-еколого-економічного розвитку підприємств різних галузей. У праці поглиблено сутнісно-змістовну основу організаційно-економічних детермінант ефективного функціонування аграрного сектору, розкрито засади формування та розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств та запропоновано механізми, що істотно впливають на економічні, фінансові, екологічні та соціальні параметри розвитку підприємств.631.5
А 26

Агроекономічні та екологічні аспекти встановлення оптимального рівня врожайності нових сортів сільськогосподарських культур [Текст] : монографія / О. В. Харченко, В. І. Прасол, В. М. Кабанець, М. Г. Собко ; за ред. О. В. Харченка. - Суми : ФОП Щербина І. В., 2017. - 154 с.


В роботі детально розглянута проблема агроекономічного та екологічного обґрунтування оптимального рівня врожайності нових сортів сільськогосподарських культур для умов Лісостепу.
Для студентів, викладачів.631.11
Н 19

Назаренко О. В.
Землекористування аграрних підприємств : механізми та системи управління [Текст] : монографія / О. В. Назаренко. - Харків : Смугаста типографія, 2017. - 353 с.


В монографії досліджено сутність та сучасний стан функціонування, основні етапи становлення та розвитку земельних відносин в аграрному виробництві. Сформовано інформаційно-методичне забезпечення економічного регулювання земельних відносин аграрних підприємств та запропоновано пріоритетні напрями підвищення його аналітичності.657:631.115.8](075.8)
Б 94

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Текст] : підручник / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Камінська [та ін.] / за ред. В. Я. Плаксієнка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 520 с.


У підручнику відображені загальні засади організації фінансового обліку та формування облікової політики сільськогосподарських кооперативів, викладено порядок обліку основного виробництва за різними схемами, висвітлено особливості обліку формування та використання їх власності, а також особливості обліку оподаткування та подання звітності.37.0
К 53

Книш І. В.
Екологічне знання у науковому та освітньому дискурсі : сучасні трансформації [Текст] : монографія / І. В. Книш. - Одеса : КУПРІЄНКО С. В., 2017. - 230 с.


Монографія присвячена осмисленню актуальних філософських проблем сучасного наукового й освітнього дискурсів, у контексті яких екологічне знання набуває всебічного й адекватного прочитання. Демонструється послідовність і плідність освітнього дискурсу при вивченні та порівнянні різних концепцій стосовно ноосферизації людського мислення, що досягається через екологізацію освіти та виховання.347.9
К

Kurylo Mykola P.
The theory of civilistic procedure [Text] : monograph / Mykola P. Kurylo. - Warszawa, 2017. - 210 р.


The monograph presents historical and theoretical aspects of the theory of civil procedure in Ukraine; information on the review of judicial decisions of the Supreme Court of Ukraine, etc. was provided.
The monograph is designed for students, scholars.347.6
С 71

Спадщина. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз’яснення [Текст] : практичний посібник / упоряд. Л. С. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 280 с.


У посібнику надано інформацію про спадщину-законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз’яснення.
347(477)(094)
Н 34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] / за заг. ред. В. І. Бобрика. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 784 с.


У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 5 вересня 2017 року. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм ЦК з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.349.4(477)(094)
З-51

Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО [Текст] : практичний посібник / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2017. – 224 с.


Завданням цього посібника є розгляд питань, що пов’язані із земельними спорами та способами їх вирішення. Розглянуті матеріали сучасної судової практики та найновіші нормативні акти.349.4(477)(075.8)
З-51

Земельне право України [Текст] : навчальний посібник / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 238 с.


Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу земельного права, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.
349.4:332.2(094)
Е45

Україна. Закони.
Експертна та грошова оцінка землі [Текст] : збірник законодавчих і нормативних актів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 7 берез. 2017 р. / упоряд. В. Б. Паливода. - К. : ПАЛИВОДА А. В., 2017. - 208 с.


В збірнику надано інформацію про експертну та грошову оцінку землі. Розглянуто земельне законодавство України.
Для студентів, викладачів.55:631.95](075.8)
Х22

Харченко О. В.
Ресурсні рівні врожайності сільськогосподарських культур та їх екологічне оцінювання [Текст] / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко ; за ред. О. В. Харченка. - Суми : Мрія, 2017. - 56 с.


У представленій роботі розглядається проблема кількісної оцінки показника інтенсивності нових сортів чи гібридів сільськогосподарських культур через оцінку ефективності використання ресурсу таких факторів як волога та добрива.65.290-2я73
М 69

Міжнародний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Михайлова, Ю. І. Данько, А. М. Михайлов, Л. М. Могильна. - Вид. 2-ге, доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 244 с.


В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової економіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв’язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.85.11+85.118+60.556.61
В 53

Височин І. А.
Методи структурної реорганізації урбанізованих систем [Текст] : монографія / І. А. Височин, С. А. Галушка. - Суми : Мрія-1, 2017. - 82 с.


У монографії йдеться про результати досліджень існуючих урбанізованих систем регіонів України ; виявлено та проаналізовано міграційні процеси, їх вплив на планувальну структуру поселень. Запропоновано методи науково-проектного моделювання регіонів, розроблено механізми керівництва стратегій з урахуванням міграційного тиску.
Для студентів, викладачів.65.9(4УКР)290-93я73
М 71

Мішенін Є. В.
Капітал підприємства : формування та використання [Текст] : навчальний посібник / Є. В. Мішенін, О. М. Ковальова. - Суми : ВВП Мрія, 2016. - 388 с.


В навчальному посібнику розкриваються сутність та зміст капіталу як економічної основи функціонування підприємства. Для засвоєння теоретичного матеріалу запропоновані контрольні запитання, тестові і практичні завдання.65.9(4УКР)290
Д 38

Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств [Текст] : монографія / А. М. Бричко, В. М. Бутенко, О. В. Дяченко [та ін.] ; за наук. ред. Н. І. Строченко, В. В. Пилипенка, О. М. Ковальової. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 3. - 311 с.


Монографія присвячена питанням соціо-еколого-економічного розвитку підприємств в регіонально-галузевому вимірі. У праці поглиблено сутнісно-змістовну основу детермінант та запропоновано механізми, що істотно впливають на економічні, фінансові, екологічні та соціальні параметри розвитку підприємств різної галузевої та регіональної приналежності.43.28
К56

Коваленко І. М.
Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем [Текст] : монографія / І. М. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2015. - 360 с.


Монографія присвячена вивченню екології, біології і структури популяції великої групи видів рослин трав’яно-чагарничкового ярусу
лісових екосистем Північно-Східної України. Подано онтогенетичні й віталітетні спектри видів рослин нижніх ярусів лісових екосистем та оцінку стійкості й динаміки їх популяцій.28.573я73+28.581я73
С43

Скляр В. Г.
Екологічна фізіологія рослин [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Скляр; за заг. ред. Ю. А. Злобіна.- Суми : Університетська книга, 2015. - 259 с.


У навчальному посібнику висвітлено сучасні наукові дані про фізіологічні процеси, що становлять основу життєдіяльності рослин. Розглянуто реагування зелених рослин на довкілля й способи їхньої адаптації до несприятливих умов, викликаних як абіотичними, так і біотичними чинниками.48.81я73
З-84

Зон Г. А.
Судово-ветеринарна травматологія [Текст] : навчальний посібник / Г. А. Зон, Л. Б. Івановська. - Суми : Мрія-1, 2015. - 82 с.


В навчальному посібнику автори намагалися вперше об’єднати інформацію про класифікацію та характеристики тілесних ушкоджень, особливості утворення переломів, причини смерті, що виникають внаслідок механічної травми та при раптовій смерті, особливості пошкоджень тіла тупими, гострими предметами та знаряддям, вогнепальною і газовою зброєю та визначити їх судово-ветеринарне значення.65.050.24в4я73
З-98

Зюкова І. О.
Технології маркетингових досліджень [Текст] : навчальний посібник / І. О. Зюкова. - Львів : "Магнолія 2006", 2013. - 386 с.


Навчальний посібник розкриває технологію проведення маркетингових досліджень, особливості розробки та використання інструментів маркетингових досліджень має на меті сформувати світогляд фахівців, які здатні на науковій основі планувати, організувати та проводити маркетингові дослідження.
Розрахований для викладачів, студентів.46.8-45
Е 90

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці [Текст] : науково-практичне видання / ред. І. А. Іонов. - К. : Аграрна наука, 2013. - 208 с.


Систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі сільськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної цінності зернових і зернобобових культур. Описано основні принципи ефективної годівлі птиці комбікормами зі зниженим вмістом білків тваринного походження. Наведено рецепти комбікормів та вміщено практичні поради.
Розрахований для викладачів, студентів.65.9(4УКР)321в641я73
С 34

Сибаль, Ярослава Ільківна.
Економіко-математичне моделювання в АПК [Текст] : навчальний посібник / Я. І. Сибаль, З. С. Кадюк, І. Є. Іваницький. - Львів : "Магнолія 2006", 2013. - 277 с.


У навчальному посібнику на основі літературних джерел і проведених авторами досліджень висвітлюються питання використання методів лінійного програмування для розв’язання планово-економічних задач у галузі сільського господарства.
Розрахований для викладачів, студентів.65.053.9(4УКР)в641я73
Г 70

Городня, Тетяна Анатоліївна.
Математичні методи в економічній діагностиці [Текст] : навчальний посібник / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - Львів : "Магнолія 2006", 2013. – 200 с.


Метою даного посібника є надання основ з математичних методів, використовуючи лінійне програмування, двоїсту пару задач лінійного програмування, елементи параметричного програмування, альтернативний оптимум та статистичні методи для проведення діагностичного економічного аналізу одержаних результатів.
Розрахований для викладачів, студентів.65.02я73
Б 48

Бережний, Валерій Михайлович.
Історія економічних вчень. Макроекономіка [Текст] : навчальний посібник / В. М. Бережний, В. С. Кушнір, Л. Є. Сухомлин. – Харків : Еспада, 2007. - 320 с.


У посібнику на основі досягнень світової класичної та вітчизняної економічної науки розглядаються з позакласових позицій погляди вчених-економістів на зміст економічних категорій і явищ у процесі історичного розвитку економічної теорії.
Видання рекомендоване для аспірантів, викладачів, студентів.48.733.12
Г 15

Галатюк, Олександр Євстафійович.
Профілактика та лікування заразних хвороб коней [Текст] : монографія / О. Є. Галатюк. - Житомир : Рута, 2009. - 400 с.


У монографії поданий всебічний аналіз найбільш небезпечних заразних хвороб коней, що завдають значних економічних збитків господарствам. Показано особливості перебігу хвороб, їх діагностування, лікування, організації профілактичних і оздоровчих заходів.
Книга розрахована на науковців, студентів, викладачів, аспірантів.88.53
Ш 23

Шапарь, Виктор Борисович.
Курс практической психологии [Текст] : научно-популярная литература / В. Б. Шапарь. - Х. : Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. - 416 с.


Ця книга для тих, хто хоче навчитися переборювати стрес, дратівливість і депресію – супутників сучасного напруженого ритму життя, читати людей з оточення, немов книгу, й розуміти їх ще не висловлене ставлення, домагатися професійного зростання й змінити свої справи на краще, тобто стати успішним як у житті, так і в бізнесі.
Книга розрахована на широке коло читачів, студентів, викладачів.32.973.2я73
В 38

Веселовська, Галина Вікторівна.
Комп'ютерна графіка [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський. - Херсон : Олді-плюс, 2008. - 584с.


Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, провідні технології та практичні застосування комп’ютерної графіки.
Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів.


 
     
 


 
 

 

Енциклопедія Сучасної України
 
 
 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН