Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зразки бібліографічних описів
 
 
ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ ДЛЯ СПИСКУ ПОЗАТЕКСТОВИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

(згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання)


Книги
Один, два і три автори


Прохасько Т. Б. Лексикон таємних знань: новели. Харків: Фоліо, 2011. 188 с.

Онопрієнко В. П. Екологічна безпека: навч. посіб./Сумський нац. аграрний ун-т. Суми: Університетська книга, 2015. 318 с.

Бегей С. В., Шувар І. А. Екологічне землеробство: підруч. Львів: Новий Світ-2000, 2016. 432 с.

Доценко В. І., Морозов В. В., Онопрієнко Д. М. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування: навч. посіб. Херсон: Олді-Плюс, 2014. 448 с.

Чотири і більше авторів
Збірники


Методика польового досліду (зрошуване землеробство): навч. посіб./Ушкаренко В. О. та ін. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 448 с.

Біологізація землеробства в Україні: реалії та перспективи/за заг. ред. В. В. Іванишина та І. А. Шувара. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 284 с.

Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія/Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011. 406 с.

Комунальне господарство міст. Сер. Технічні науки та архітектура. Харків, 2017. Вип. 134. 167 с.

Багатотомні видання

Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.

Франко І. Твори: у 50 т. Київ, 1986. Т. 45. 480 с.

Матеріали конференцій

Управління. Влада. Творчість: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (14–15 квітня 2016, Суми). Суми: СНАУ, 2016. 150 с.

Препринти

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

Авторські свідоцтва, патенти

А. с. 1730559 СССР. Способ жизнеобеспечения животных и птиц в помещении / В. К. Резниковский [и др.] (Украина). № 4488204 ; заявл. 25.07.88 ; опубл. 22.11.92, Бюл. № 16.

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Дисертації, автореферати дисертацій

Романова Т. І. Підвищення ефективності освітлювальних установок внутрішньобудинкового освітлення: дис. … канд. техн. наук : 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2015. 256 с.

Петров Р. В. Аеромоноз риби (епізоотологічний моніторинг, діагностика, біологічні властивості збудника, розробка лікувально-профілактичних заходів): автореф. дис. … доктора вет. наук. – Харків, 2016. 40 с.

Звіти про НДР

Дослідження перспектив розвитку медичного туризму в світі та в Україні: звіт про НДР / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; кер. Л. В. Оболенцева ; викон.: С. А. Александрова та ін. Шифр теми 2635/13. № 1116. Харків, 2013. 46 с.

Розділ книги

Кіріяк О. В. Судові витрати. Цивільний процес України: підручник/за заг. ред. М. М. Ясинка. Суми: МакДен, 2013. Гл. 14. С. 311–324.

Статті із журналу та збірника

Безверхий К., Кувшинова А. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 29–38.

Вандишев В. М. Риторика постмодерну і толерантність. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (1–2 жовтня 2015, Житомир). Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2015. – С. 67.

Вандишев В. М., Переломова О. С. Ідеали і цінності: релігійний, філософський і загальнокультурний дискурси. Історія релігій в Україні : зб. наук. статей. Львів: Логос, 2016. – Ч. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії. С. 81–89.

Електронні ресурси віддаленого доступу

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 01.06.2018).
ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ ДОКУМЕНТІВ


(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання).


Книги одного автора

Лубківський, Роман Мар'янович. Громове дерево : вибр. твори / Р. М. Лубківський ; вступ. ст. Д. Павличка. – К. : Український письменник, 2006. – 525 с.

Михайлова Л. І. Управління персоналом : навч. посібник / Л. І. Михайлова. – Суми : Козацький вал, 2003. – 252 с.


Книги двох авторів

Бородіна А. І. Бібліографічний словник діячів у галузі математики / А. І. Бородіна, А. С. Бугай ; ред. І. І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Книги трьох авторів

Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук'янець ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

Erdmann K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau / K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. – Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996. – 114 p.

Книги чoтирьох авторів

Комп’ютернi методи в сільському господарстві та бiологiї : навч. посiбник / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін, В. Г. Скляр, С. М. Панченко. - Суми : Унiверситетська книга, 2000. – 203 с.

Книги п’яти чи більше авторів

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України / В. В. Александров, В. Ф. Возний, Б. П. Камовников [та ін.]. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.

Книги без автора

Адміністративна реформа в Україні : Проблеми підвищенння ролі Міністерств України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки : наук.-практ. конф., (м. Київ, 17-18 черв. 1998 р.) / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи ; редкол. : Г. О. П’ятаченко (голова), В.І. Кравченко (заст. голови) [та ін.]. – К., 1998. – 320 с.

Курс лекцiй з екології : (на допомогу слухачам семiнару «Екологiя») / ред. : О. Ф. Балацький, В. О. Лук’яніхін, О. О. Тітаренко [та ін.]. – Суми : Козацький вал, 2000. – 185 с.

Замки та фортеці = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., коментар Л. В. Прибєги ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. – К., 2007. – 351 с. : ілюстр. – (Архітектурні перлини України).

Багатотомні видання в цілому

Енциклопедія історії України : у 5-ти т. / редкол. : В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.] ; ред. рада : В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2003.

Гиппиус З. Н. Сочинения : в 2 т. / З. Н. Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века).

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч. : С. 360–366. – Содерж. : Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил. : З. Н. Гиппиус / В. Брюсов.

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж. : Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь.

Окремі томи багатотомного видання

Олійник, Борис. Вибрані твори : у 2 т. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоілюстр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). – С. 590-594. – Т. 2 : Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник [та ін.]. – 597 с.

Брик М. Т. Енциклопедія мембран : у 2 т. = Encyclopedia of Membranes : in 2 volumes. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – Т. 1. – 700 с.

Щорічники

Населення України. 1998 рік : демографічний щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики населення ; відп. за вип. : Л. М. Стельмах. – К., 1999. – 466 с.

Рецензія

[Рецензия] / Ю. А. Злобин // Экология. – 1979. - № 6. - С. 97-98. – Рец. на кн.: Фитоценология. Принципы и методы / Б. М. Миркин, Г. С. Розенберг. – М. : Наука, 1978. – 211 с.

Серійні видання

Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : наук.-метод. журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. - Суми, 2004. - Вип. 12(10). – 387 с. .

Томи (випуски) періодичних видань, що продовжуються

Нарис з історії природознавства і техніки : респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 31. – 195 с.

Дисертації

Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії: дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Баштанник Володимир Володимирович. – К., 2002. – 220 с.

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертицій

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Стандарти, патенти

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

або за назвою

Видання. Поліграфічне виконання : терміни та визначення : затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. / УНДІПП ім. Т. Шевченка ; розробники : В. Й. Запоточний, Л. М. Тяллєва, Н. Й. Куновська, Л. М. Лопушинська. – К. : Держстандарт України, 1995. – 23 с. - ( Державний стандарт України. 3018-95).

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. - Вид. офіц. - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82) ; введ. 2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - III, 47 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугуева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 23 (ІІ ч.).

Електронні ресурси

Екологія[Електронний ресурс] : метод. вказівки для проведення практичних робіт для студентів 1 курсу технологічних спеціальностей денної форми навчання / укл. В. Г. Скляр. – Суми : СНАУ, 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium 324 MHz ; 256 Mb RAM ;
128 Mb Video ; від 4-х до 56-х DVD-ROM ; Windows 98/МЕ/XP/2000. – Назва з контейнера.

Віддалені ресурси:

Ткач Л. Л. Витоки народного дослідництва та його значення для розвитку сільського господарства України [Електронний ресурс] / Л. Л. Ткач // Історія науки і біографістика. – 2007. – Вип. 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/E-Journals/INB/2007-2/07tllsgu.pdf. - Заголовок з екрану.
Заголовок з екрану.

Медиатека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org. – Заголовок с экрана.
Заголовок с экрана.

Зелені насадження [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Зелені_насадження. - Заголовок з екрану.
Заголовок з екрану

Аналітичний опис


Статті з наукових збірників

Злобин Ю. А. Продовольственная безопасность: экология и экономика / Ю. А. Злобин, В. Г. Скляр // Третя міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції» (ЕП-2003) / Сумський НАУ. – Суми : Козацький вал, 2003. – С. 32-33.

Злобин Ю. А. Биоразнообразие фитопопуляций – основа устойчивого существования видов растений и растительных сообществ / Ю. А. Злобин // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 4(19). – С. 3-10.

Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України / М. Кірсенко // Доба : наук.-метод. часопис з історичної та громадянської освіти. – 2005. – № 2. – С. 26-27.

Сивашко Ю. Формування державної служби в України / Ю. Сивашко // Модерна нація: українець у часі і просторі = Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О. Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Універсум, 2001. – С. 270 – 271.

Статті з енциклопедії чи словника

Абат (Абатиса) // Енциклопедія історії України : у 5-ти т. – К. : Наук. думка, 2003. – Т. 1. / редкол. : В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.] ; ред. рада : В. М. Литвин (голова) [та ін]. ; НАН України. Ін-т іст. України. – С. 9 – 10. : іл.

Статті з журналів

Злобін Ю. А. Формоутворення у трав’яних рослин: алометрія і алокація / Ю. А. Злобін, К. С. Кирильчук, О. М. Тихонова // Український ботан. журн. – 2008. – Т. 65, № 6. – С. 849-862.

Законодавчі акти

Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22/23. – Ст. 199.

Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України : наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 [Електронний ресурс] // Професійна юридична система Мега-Нау. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0880-06. – Заголовок з екрану.

 
     
 


 
 

 

Енциклопедія Сучасної України
 
 
 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН