ПРИКЛАДИ
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ ДЛЯ СПИСКУ ПОЗАТЕКСТОВИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ
(згідно з ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання)

 

Книги
Один, два і три автори

 

Прохасько Т. Б. Лексикон таємних знань : новели. Харків : Фоліо, 2011. 188 с.

Онопрієнко В. П. Екологічна безпека: навч. посіб./Сумський нац. аграрний ун-т. Суми : Університетська книга, 2015. 318 с.

Бегей С. В., Шувар І. А. Екологічне землеробство : підруч. Львів : Новий Світ-2000, 2016. 432 с.

Доценко В. І., Морозов В. В., Онопрієнко Д. М. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування : навч. посіб. Херсон : Олді-Плюс, 2014. 448 с.

 

Чотири і більше авторів
Збірники

 

Методика польового досліду (зрошуване землеробство) : навч. посіб. / Ушкаренко В. О. та ін. Херсон : Грінь Д. С., 2015. 448 с.

Біологізація землеробства в Україні: реалії та перспективи / за заг. ред. В. В. Іванишина та І. А. Шувара. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. 284 с.

Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011. 406 с.

Комунальне господарство міст. Сер. Технічні науки та архітектура. Харків, 2017. Вип. 134. 167 с.

 

Багатотомні видання

 

Енциклопедія історії України : у 10 т. Київ : Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.

Франко І. Твори : у 50 т. Київ, 1986. Т. 45. 480 с.

 

Матеріали конференцій

 

Управління. Влада. Творчість : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (14–15 квітня 2016, Суми). Суми : СНАУ, 2016. 150 с.

 

Препринти

 

Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1).

 

Авторські свідоцтва, патенти

 

А. с. 1730559 СССР. Способ жизнеобеспечения животных и птиц в помещении / В. К. Резниковский [и др.] (Украина). № 4488204 ; заявл. 25.07.88 ; опубл. 22.11.92, Бюл. № 16.

Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

 

Дисертації, автореферати дисертацій

 

Романова Т. І. Підвищення ефективності освітлювальних установок внутрішньобудинкового освітлення : дис. … канд. техн. наук : 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2015. 256 с.

Петров Р. В. Аеромоноз риби (епізоотологічний моніторинг, діагностика, біологічні властивості збудника, розробка лікувально-профілактичних заходів) : автореф. дис. … доктора вет. наук. – Харків, 2016. 40 с.

 

Звіти про НДР

 

Дослідження перспектив розвитку медичного туризму в світі та в Україні : звіт про НДР / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; кер. Л. В. Оболенцева ; викон.: С. А. Александрова та ін. Шифр теми 2635/13. № 1116. Харків, 2013. 46 с.

 

Розділ книги

 

Кіріяк О. В. Судові витрати. Цивільний процес України: підручник / за заг. ред. М. М. Ясинка. Суми : МакДен, 2013. Гл. 14. С. 311–324.

 

Статті із журналу та збірника

 

Безверхий К., Кувшинова А. Криптовалюта: гроші чи мильна бульбашка? Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 29–38.

Вандишев В. М. Риторика постмодерну і толерантність. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (1–2 жовтня 2015, Житомир). Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2015. – С. 67.

Вандишев В. М., Переломова О. С. Ідеали і цінності: релігійний, філософський і загальнокультурний дискурси. Історія релігій в Україні : зб. наук. статей. Львів : Логос, 2016. – Ч. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії. С. 81–89.

 

Електронні ресурси віддаленого доступу

 

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 01.06.2018).